over, under // top, bottom

Lillie Karlsen Cecilie Madsen, Nicoline Mou, Klara Rokkedal & Alberte Spork

previous arrow
next arrow
Slider

Project Description

In 1990, Judith Butler wrote that “The concept of gender cannot be neutralized, as it is a changing and revising reality,” (Gender trouble, p. 24) and presented a view that continues to question the way genders have been constructed and perceived and eventually passed on through generations. Her words are part of a historic and ongoing debate on gender liberation and sexuality, most recently in the global #MeToo campaign, of which they raise a number of questions: What is gender? How is gender and sexuality represented and portrayed? How has gender been sexualized throughout history and up to the present day? Can one break the duality of gender?

              The digitalisation of society raises new parameters in the debate about gender, sex and intimacy corresponds with the development of dating services, sex robots, online shopping, porn, etc. These technologies provide opportunities to cultivate one’s sexuality in a more private way than previously seen. But what are the implications of anonymization in the digital space, and how does this affect the physical space?  

Based on the questions above and this semester description’s requirements for an interactive installation in a public space, creating a meeting between the digital and the physical became a central focus for the development of our work. In addition, we searched for literature on gender studies, the impact of technology on social relations, the importance of duality for the individual and society, etc., in order to obtain non-fiction evidence in the process of covering the subject.

              The work was brought to life in collaboration with the sex shop HOTGIRL located on Vesterbro, as they made their shop windows available for our semester project, subsequently making it possible to have a location with a natural association to our research. All this resulted in the following problem formulation:

“Can we, through an interactive work of art, discuss sex beyond a normative spectrum by the means of neutralizing gender and eliminating pornographic references of a sex shop’s window display?”

For this, we sought inspiration from other works of art as well as relevant theories and material gathered this semester, ultimately culminating in our work: over, under // top, bottom . The work consists of a wide variety of textiles and plastics ranging from glass dildos to fur, prisms, ropes, wires etc. Woven into each other, these elements form two tapestries, hanging from the top of HOTGIRL’s shop window, submerging onto the sidewalk of Vesterbro, with a white spray painted oblong moss panel serving as a base. Together with the moss panel, windchimes made of metal whips add a subtle tactile and auditory dimension to the installation. Vibrant orange and blue lights bring the installation to life and invite the viewer to play with it. Furthermore, in the two adjoining windows, there are duvets strung up by bondage ropes, accompanied by wired light chains and prisms. 

The artifact aims to emphasize and initiate a dialogue about gender and sexuality in a public space as well as create reminiscence and wonder in the viewer, who will intentionally be able to find materials or elements reflecting the individual itself. 

              It is the intention of the work, that passers-by participate in a 3D projection on the work of art corresponding to the participants’s own bodily movements, in which in a metaphorical sense, places the participant itself in the window display of the sex shop.

Projekt Beskrivelse

“Man kan ikke neutralisere begrebet køn, da det er en foranderlig og reviderende virkelighed” skriver Judith Butler i 1990 (Kønsballade, s. 24) og forelægger en anskuelse, der fortsat sætter spørgsmålstegn ved den måde, kønskonstruktioner opfattes og videregives gennem generationer. Ordene indskriver sig i en historisk og stadig igangværende debat om kønsfrigørelse og seksualitet, senest aktuelt i den globale #MeToo-kampagne, og sætter en række spørgsmål til diskussion: Hvad er køn? Hvordan bliver køn og seksualitet repræsenteret og portrætteret? Hvordan er køn seksualiseret gennem historien og frem til i dag? Kan man bryde kønnets dualitet?

      Digitaliseringen af samfundet oprejser nye parametre i debatten om køn, sex og intimitet i takt med udvikling af datingtjenester, sexrobotter, nethandel, porno etc. Disse teknologier giver muligheder for at dyrke sin seksualitet på en mere privat måde end tidligere set.  Men hvilke følger har muligheden for anonymisering i det digitale rum for det fysiske rum? 

På baggrund af ovenstående spørgsmål samt semesterbeskrivelsens krav om en interaktiv installation i det offentlige rum, blev det, at kreere et møde mellem det digitale og det fysiske, et centralt fokus for udviklingen af vores værk. Hertil søgte vi mod litteratur om kønsstudier, teknologiens påvirkning på sociale relationer, dualitetens betydning for individet og samfundet mm., for at opnå faglitterær evidens i vores afdækning af emnet.

      Samt indgik vi i et samarbejde med sexbutikken HOTGIRL på Vesterbro, som stillede deres butiksvinduer til rådighed for vores semesterprojekt og muliggjorde at have en lokation med naturlig association til vores research. Alt dette udmundede i følgende problemformulering:

Kan vi gennem et interaktivt kunstværk diskutere sex uden for et normativt spektrum ved en afpornoficering og kønsneutralisering af en sexhops butiksvindue?

Hertil søgte vi inspiration fra andre kunstværker samt relevant undervisningsmateriale, som resulterede i værket: over, under // top, bottom. Værket består af en bred variation af tekstiler, plastik, glas dildoer, pels, prismer, reb, ledninger mm. Vævet ind i hinanden udgør disse elementer to vægtæpper, der spænder fra toppen af HOTGIRL’s butiksvindue til en forplantning i fortovet udenfor på Vesterbro. Pulserende orange og blå lys vækker skulpturen til live og inviterer beskueren til at lege med. Endvidere er der, i de to tilsluttende vinduer, dyner opspændt af bondage-reb og omgivet af lyskæder og prismer. Et forsøg på at visualisere en opløsning af vinduets rammer, henholdsvis en kommentar på at opløse køns normativer. 

Værket har til formål at bringe dialogen om køn og seksualitet ind i det offentlige rum samt skabe reminiscens og undren hos beskueren, der efter hensigt vil kunne finde materialer eller elementer korresponderende til vedkommende selv.

      Det er værkets intention, at forbipasserende deltager i en 3D projektion på kunstværket, der reagerer på beskuers egen kropsposition, og herved i metaforisk betydning placerer deltageren sig selv i sexbutikkens vindue.